Globalt engagemang

ARBETSSÄTT
Globala rådet har bedrivit flera olika aktiviteter så som utlandsengagemang utanför Sveriges gränser samt inspiration och informationsarbete i församlingen. Vårt utlandsengagemang visar sig i att vi stöder Equmeniakyrkans internationella arbete samt samarbetar med Diakonias partnerorganisation Conafed i Kongo. Exempel på inspiration och informationsarbete är de studiecirklar, temadagar och utbildningstillfällen om globala frågor som vi anordnar med jämna mellanrum.

VISION
Globala rådets vision är att vara ett aktivt och synligt råd, inte bara i Kongo, inte bara under olika temadagar i Equmeniakyrkan Fiskebäck, utan ett råd vars arbete får synliggöras genom församlingens arbete och ställningstaganden. Det vi arbetar med ska inte bara vara en del i församlingens budget, utan även få påverka hur vi agerar, både på individnivå och som församling. Vårt engagemang ska bidra till förändring både utanför Sveriges gränser såväl som där vi står och verkar.

CONAFED
Equmeniakyrkan Fiskebäck har sedan 2016 stöttat Diakonias partnerorganisation Conafed. Conafed (Comité National Femme et Développement – Nationella kommittén för kvinnor och utveckling) är ett nätverk av 360 organisationer utspridda över hela Kongo. De arbetar med hushåll, föreningar, kyrkor, företag och offentlig sektor så att de tillsammans kan skapa ett samhälle där män och kvinnor delar samma rättigheter och skyldigheter. Deras huvudkontor ligger i Kinshasa och utöver det har de 11 regionala kontor. Under hösten besökte fyra personer från vår församling Conafed och fick möte ett jordbruk där flera familjer gått samman och tillsammans med Conafed kunnat utöka sina odlingar.

Besök odling
Conafed sittande
Conafed-familjen
Skördade rötter

Med hjälp av kunskap och möjligheten att kunna hyra in traktor så har de nu kunnat utöka sin odlingsbara areal så mycket att överskottet kan säljas och betala för skolgång till byns barn men även enklare sjukvård. Tillsammans fattar de också beslut över framtida projekt som de vill göra i byn, som de enkla toaletterna de byggt.

Diakonia’s Civsam partner CONAFED stödjer kvinnliga bönders genom att träna den i odlingsteknik, jämställdhet och kvinnligt ledarskap mm. detta för att öka deras möjlighet att odla och skörda bättre. De inkluderar även deras män och andra män i samhället i sina aktiviteter. Varje projekt har även en lyssnarklubb där man möts för att lyssna och diskutera radioprogram som CONAFED/REFED producerar och sänder. CONAFED är en nationell platform och dess regionala organisation kallas REFED.

KONTAKT
Tina Ekeroth
tina.ekeroth@gmail.com
0706-152407