Undervisning

Vi träffas vanligtvis onsdag 18.00-20.00 och en läsning är oftast indelade i tre delar; Kvällen börjar med att konfirmanderna samlas i sina mindre grupper för att summera veckans som gått och arbeta lite med dagens tema. Därefter samlas alla för en kortare föreläsning av dagens tema som sedan följs av tid i de mindre grupperna för fortsatt reflektion och bearbetning. Sedan samlas alla igen för en kortare andakt (minigudstjänst). Till sist avslutas varje kväll med att vi fikar.

Så här kan en vanlig konfalektion se ut:

18:00 – Samtal i den lilla gruppen.

18:30 – Undervisning i storgrupp av ungdomspastor/ungdomsledare/gäst

18:50 – Samtal i den lilla gruppen.

19.15 – Andakt

19.35 – Fika

20:00 – Slut

Smågrupper.
Alla konfirmander delas in i mindre grupper om sex-åtta deltagare och två ledare. Grupperna delas in med minst en eller två kompisar som man får föreslå. Men skulle man inte känna någon går det förstås bra ändå, ledarna gör allt för att du ska trivas!

Material.
I Equmeniakyrkan Fiskebäck har vi under några år använt oss av konfirmationsboken Vägens Folk, www.vagensfolk.se. Alla konfirmander får i början av terminen varsin Vägens Folk bok och en Bibel. Båda ska sedan tas med varje konfasamling. Med reservation för att vi eventuellt kommer justera vårt material.

Gudstjänstbesök
Att konfirmera sig innebär också att gå på gudstjänster. I gudstjänsterna får det vi läser liv och ger en viktig kunskap är hur en församling ser ut. Vi ser att konfirmanden går på minst sex gudstjänster per termin varav två ska vara på några av de ungdomsgudstjänster vi ordnar. Vi önskar också att hälften av gudstjänstbesöken sker i vår kyrka då vi ibland återknyter till dem i vår läsning.

Närvaro.
Vi i Equmeniakyrkan Fiskebäck konfirmerar att en kunskap om den kristna tron intagits under årets läsning. Därför har vi en närvaroplikt på 75% av alla läsningar för att få bli konfirmerad. I runda slängar kan konfirmanden då missa en läsning i månaden. I slutet av konfirmationsläsningen finns det givetvis möjlighet för den som inte är döpt att döpa sig. Det är dock helt frivilligt!